Voorwaarden workshops

Algemene Voorwaarden Workshops

Betaling Workshops Particulieren

 1. In geval van particuliere inschrijving op een van de workshops ontvangt deelnemer na inschrijving een bevestigingsmail. Het onder Prijs genoemde verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop te zijn voldaan middels overschrijving op bankrekening nummer NL42 KNAB 0256 0310 37 t.n.v. Art Clay Silvershop o.v.v. naam deelnemer en factuurnummer. Bij inschrijving voor meerdere deelnemers is het toegestaan om elke deelnemer voor zich te laten betalen o.v.v. naam deelnemer en factuurnummer.
 2. Deelname aan workshops is definitief op het moment dat het verschuldigde bedrag is ontvangen. Wanneer het verschuldigde bedrag nog niet is ontvangen dan geldt uw reservering/boeking als optie. Deze optie vervalt na 5 dagen na boekingdatum.
 3. Bij inschrijving korter dan 14 dagen voor aanvang van de workshop, dient het factuurbedrag via IDeal te worden voldaan.
 4. Het opgegeven aantal deelnemers kan tot 10 dagen voor aanvang van de workshop kosteloos worden gewijzigd. Het dan genoteerde aantal deelnemers is bindend voor betaling. Inmiddels betaalde bedragen boven het uiteindelijk verschuldigde bedrag zullen worden gerestitueerd.
 5. Workshops op individuele inschrijfbasis vinden alleen doorgang bij een minimum aantal inschrijvingen. Indien Atelier ArtiChic wegens een tekort aan deelnemers genoodzaakt is de workshop te annuleren, ontvangt deelnemer hierover uiterlijk een week van tevoren bericht. Inmiddels betaalde bedragen worden dan per omgaande teruggestort of er wordt in overleg met u een nieuwe datum afgesproken.


Annulering Workshops Particulieren

 1. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de workshop door deelnemer zal 25% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
 2. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop door deelnemer zal 50% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
 3. Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang van de workshop door deelnemer of in geval van no-show, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 

Betaling Workshops Rechtspersonen

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst ontvangt klant een factuur met btw specificatie en vindt door klant volledige betaling plaats van de begroting c.q. van het overeengekomen bedrag, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling dient plaats te vinden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeldt staan, doch uiterlijk 14 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoering van de dienstverlening. De klant ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor het restant van de begroting, alsmede voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.
 3. Op facturen gebaseerd op een all-in prijs vindt geen restitutie plaats indien het aantal deelnemers tijdens de uitvoering naar beneden afwijkt van het aantal deelnemers zoals overeengekomen. Indien het aantal deelnemers naar boven afwijkt van het overeengekomen aantal, zal debitering plaatsvinden op basis van de gemaakte prijsafspraken.
 4. De klant die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Atelier ArtiChic is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is Atelier ArtiChic gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle te zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
 5. De klant die niet tijdig betaalt, is aan Atelier ArtiChic de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van klant zullen de vorderingen van Atelier ArtiChic en de verplichtingen van de klant jegens Atelier ArtiChic onmiddellijk opeisbaar zijn.
  

Annulering Workshops Rechtspersonen

 1. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de workshop/evenement door klant zal 25% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
 2. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop/evenement door klant zal 50% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
 3. Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang van de workshop/evenement door klant blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Atelier ArtiChic heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Atelier ArtiChic heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade.
 5. De klant wordt bij opdrachten waarbij grote geldsommen zijn gemoeid geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.