Algemene voorwaarden workshops
pagina header blanco

Algemene voorwaarden workshops

Algemene voorwaarden workshops
 
 1. Inschrijven voor een workshop of de lessen gaan via een boeking via onze website.
   
 2. Na ontvangst van je boeking krijg je per mail een bevestiging met een factuur voor de betaling of je kan de betaling gelijk via de website voldoen door middel van IDEAL. Bij inschrijving voor meerdere deelnemers is het toegestaan om elke deelnemer voor zich te laten betalen o.v.v. naam deelnemer en factuurnummer.
   
 3. Het minimale aantal deelnemers aan een workshop is 3 personen. Atelier ArtiChic heeft het recht om een workshop te annuleren/ te verplaatsen bij niet voldoende deelnemers.
   
 4. Deelname aan workshops is definitief op het moment dat het verschuldigde bedrag is ontvangen. Wanneer het verschuldigde bedrag nog niet is ontvangen dan geldt uw reservering/boeking als optie. Deze optie vervalt na 5 dagen na boekingsdatum.
   
 5. De betaling dient minimaal 14 dagen voor aanvang voldaan te zijn. Boekingen die worden gedaan korter dan 14 dagen voor aanvang van de workshop dienen gelijk per IDeal te worden betaald. 
   
 6. Bij annulering door de deelnemer langer dan 14 dagen voor aanvang van de workshop wordt de gedane betaling volledig teruggestort op uw rekening.
   
 7. Bij annulering door de deelnemer korter dan 14 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding worden gerestitueerd.
   
 8. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop of in geval van no-show door deelnemer blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd en is er geen restitutie.
   
 9. Bij annulering door de deelnemer korter dan 14 dagen voor de workshop is het niet mogelijk om de workshopdatum te verschuiven. Indien u dan wilt verschuiven of een nieuwe datum af wilt spreken dan geldt dat als een nieuwe boeking/ reservering.
   
 10. Is een workshop vol dan kan je op een wachtlijst gezet worden voor als er iemand onverhoopt uitvalt. ArtiChic neemt dan in dat geval contact met je op om alsnog deel te nemen.
   
 11. De benodigde materialen worden door Atelier ArtiChic verzorgt tijdens workshops.
   
 12. Eventueel gebruikte extra's worden aan het einde van de workshop gelijk afrekend, contant of middels pin.
   
 13. De prijs van de workshops/lessen zijn niet discutabel.
   
 14. Tijdens de workshops/lessen maak je gebruik van de gereedschappen die in het atelier aanwezig zijn.
   
 15. Mocht je tijdens deelname aan een workshop/lessen schade maken aan materialen/ gereedschappen van Atelier ArtiChic of die van mede deelnemers ben je verplicht deze te vergoeden of te vervangen.
   
 16. Als ik, Edith van Leeuwen, onverhoopt en in uiterste geval van nood geen workshop of les kan geven wordt de workshop of lesdag op een later tijdstip ingehaald, is dit niet haalbaar zal er in overleg met jou een gepaste oplossing gezocht worden.
   
 17. Deelname aan workshops en/of lessen bij Atelier ArtiChic is geheel voor eigen risico! Ik zal tijdens je aanwezigheid in mijn atelier alert zijn op alle veiligheidsaspecten, echter een ongelukje zit in een klein hoekje. Het is daarom van belang dat je zelf ook de verantwoordelijkheid neemt in de veiligheidsaspecten. Atelier ArtiChic c.q. Edith van Leeuwen is in geen enkel geval verantwoordelijk te stellen voor bijvoorbeeld schade, vermissing, verwonding, blijvend letsel en/of ziekteverzuim bij een werkgever.
 

Betaling Workshops Rechtspersonen/ bedrijven

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst ontvangt klant een factuur met btw specificatie en vindt door klant volledige betaling plaats van de begroting c.q. van het overeengekomen bedrag, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling dient plaats te vinden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeldt staan, doch uiterlijk 14 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoering van de dienstverlening. De klant ontvangt vlak voor aanvang van het evenement een tweede factuur voor het restant van de begroting, alsmede voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.
 3. Eventueel gebruikte extra's worden aan het einde van het evenement via Pin betaald.
 4. Op facturen gebaseerd op een all-in prijs vindt geen restitutie plaats indien het aantal deelnemers tijdens de uitvoering naar beneden afwijkt van het aantal deelnemers zoals overeengekomen. Indien het aantal deelnemers naar boven afwijkt van het overeengekomen aantal, zal debitering plaatsvinden op basis van de gemaakte prijsafspraken.
 5. De klant die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Atelier ArtiChic is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is Atelier ArtiChic gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle te zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
 6. De klant die niet tijdig betaalt, is aan Atelier ArtiChic de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van klant zullen de vorderingen van Atelier ArtiChic en de verplichtingen van de klant jegens Atelier ArtiChic onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Annulering Workshops Rechtspersonen/ bedrijven

 1. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de workshop/evenement door klant zal 50% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
 2. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop/evenement door klant blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 3. Atelier ArtiChic heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Atelier ArtiChic heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade.
 4. De klant wordt bij opdrachten waarbij grote geldsommen zijn gemoeid geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.